Image Header

Všeobecné podmínky

Body

Chiquita

Já, padouch 3

Soutěž na sociálních sítích

Oficiální pravidla

 

 

1. PRAVIDLA

Tyto podmínky (dále jen „podmínky”) popisují oficiální pravidla spojená se Soutěží společnosti Chiquita na sociálních sítích Já, padouch 3 (dále jen „akce”).

Účast v akci je bezplatná. Účast v akci ani výhra není podmíněna žádným nákupem nebo jakoukoli platbou.

Účastí v akci plně a bezvýhradně souhlasíte s těmito oficiálními podmínkami, aktuálními podmínkami použití Facebooku a dalšími podmínkami zveřejněnými společností Chiquita pro tuto akci a tyto podmínky přijímáte.

Tato akce není žádným způsobem podporována, zaštítěna, spravována nebo spojena se společností Facebook. Veškeré dotazy ohledně této akce adresujte společnosti Chiquita, nikoli společnosti Facebook. Bude však zapotřebí zaregistrovat se prostřednictvím profilu na Facebooku. Aplikace bude mít přístup k údajům na základě vašeho nastavení profilu na Facebooku.

 

2. POŘADATEL

Pořadatelem akce je:

Chiquita Brands International Sarl, A-One Business Centre- B4, La Piece, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Switzerland (dále jen „Chiquita” nebo „pořadatel”).

S dotazy ohledně této akce se obracejte na adresu chiquita@arkadia.cz.

 

3. ÚČASTNÍCI

Této akce se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice. Účastí v akci potvrzujete, že jste starší 18 let.

Akce se nemohou zúčastnit následující osoby:

  • osoby mladší 18 let,
  • zaměstnanci společnosti Chiquita Brands International Sarl a jejích přidružených společností,
  • zaměstnanci a další pracovníci externích společností, kteří se přímo či nepřímo podílejí na tvorbě, vývoji, organizaci nebo správě této akce,
  • rodinní příslušníci výše uvedených zaměstnanců (rodiče, děti, manželé/manželky, spolubydlící, bratři, sestry).

 

4. DOBA TRVÁNÍ

Akce začíná 31. července a končí 13. srpna 2017 (středoevropského času). Po tomto datu nebudou do akce přijímány žádné další příspěvky.

 

5. JAK SE ZAPOJIT:  Jedná se o akci na sociálních sítích. Pořadatele zajímá, jak „převlečete banán za Mimoně” pomocí obrázkových samolepek k akci („samolepky”), které budou po dobu trvání akce k dispozici na trsech banánů Chiquita (do vyprodání zásob). Samolepky jsou také ZDARMA ke stažení na stránkách http://play.chiquita.cz/gallery nebo si můžete vytvořit vlastní oblečení či doplňky a převléknout banán ve vlastním stylu.

 

Až kterýmkoli z výše uvedených způsobů banán proměníte, pořiďte fotografii svého výtvoru (vaše „fotografie”). Fotografii zveřejněte na některé z níže uvedených sociálních sítí a připojte hashtag [#PromenChiquitu]. Tím se zapojíte do soutěže („soutěžní příspěvek”).   K příspěvku můžete připojit nepovinný komentář. Příspěvek můžete vložit tímto způsobem:

 

 

Na Facebooku – sledujte Chiquitu na Facebooku (https://www.facebook.com/ChiquitaBanany/). Zveřejněte svoji fotku a připojte hashtag #PromenChiquitu. Samotný příspěvek i účet přispěvatele musí být veřejný, aby zástupci společnosti Chiquita příspěvek viděli a abyste se mohli do soutěže zapojit. Veškeré soutěžní příspěvky musí být zveřejněny v souladu s podmínkami použití služby Facebook na adrese https://www.facebook.com/legal/terms.

 

6. DOSTUPNÉ VÝHRY: Nejlepší fotky budou vybrány porotou, jak je uvedeno níže. Porota vybere 8 nejlepších fotografií, které vyhrají reproduktory Bluetooth.

Výhry budou zasílány poštou do 28 dnů.

 

Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani zaměnit za jiné, a to ani zčásti. Všechny výhry jsou nabízeny do vyčerpání zásob a pořadatel si vyhrazuje právo nahradit je jinými výhrami stejné nebo vyšší hodnoty.

 

Počet zaslaných soutěžních příspěvků není nijak omezen. Je zakázáno vytvářet falešné účty na Twitteru, Facebooku nebo Instagramu. Mohou vám být účtovány poplatky za zprávy, přenos dat nebo jiné poplatky. Sazby a podrobnosti si ověřte ve svém mobilním tarifu. Někteří poskytovatelé připojení nemusejí účast umožňovat.  V případě sporu ohledně určitého soutěžního příspěvku bude za účastníka považován oprávněný držitel účtu na portálu Facebook, jehož prostřednictvím byl příspěvek zaslán.  „Oprávněný držitel účtu” je fyzická osoba, které byl účet přidělen poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací odpovědnou za přidělování účtů.  Můžete být vyzváni k předložení důkazu, že jste oprávněným držitelem účtu.

 

Zasláním soutěžního příspěvku souhlasíte s tím, že příspěvek je v souladu s těmito oficiálními pravidly a že pořadatel může dle vlastního uvážení váš soutěžní příspěvek kdykoli a z jakéhokoli důvodu diskvalifikovat, například pokud rozhodne, že jakkoli porušuje tato oficiální pravidla nebo jinak obsahuje nepřijatelný obsah, dle výhradního uvážení pořadatele.

 

Výherci budou vyhlášeni na Facebooku 31. srpna 2017 a Chiquita je kontaktuje prostřednictvím soukromé zprávy.

 

7. HODNOCENÍ: Panel porotců zvolených pořadatelem dle vlastního uvážení („porotci”) vybere ze všech způsobilých soutěžních příspěvků nejlepší fotku s přihlédnutím k následujícím kategoriím: kreativita, kvalita fotografie a kompozice.  Porotci společně vyberou vítěze, který bude informován soukromou zprávou na Facebooku. Rozhodnutí porotců je konečné a závazné a nelze se proti němu odvolat. Pořadatel neodpovídá za oznámení výherci, které výherce z jakéhokoli důvodu ztratí, dostane se do cizích rukou, nebo mu nebude doručeno. Pokud i přes přiměřené vynaložené úsilí potenciální výherce neodpoví do pěti (5) dnů od prvního pokusu o oznámení, nebo pokud se výhra či oznámení o výhře vrátí jako nevyzvednuté či nedoručitelné, příslušná výhra propadá a může být vybrán jiný výherce. Pokud potenciální výherce nebude způsobilý nebo poruší tyto oficiální podmínky či výhru před udělením z jakéhokoli důvodu odmítne, může být diskvalifikován a namísto něj zvolen jiný výherce.

Fotografie nebo komentáře, které porušují aktuální podmínky použití služby Facebook a platné zákony, budou bez upozornění odstraněny a příslušný účastník bude z akce vyloučen. Účastníci odpovídají za vlastní fotografie a komentáře.

 

8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ: Svou účastí prohlašujete a potvrzujete, že všechna práva duševního vlastnictví spojená s fotografiemi zveřejněnými v rámci této akce patří výhradně vám, nebo že jste od jejich nositele získali povolení k jejich použití.

 

Účastí v této akci udělujete společnosti Chiquita právo používat a publikovat (celosvětově a prostřednictvím internetu) zaslané obrázky či fotografie pro reklamní, obchodní a propagační účely bez nutnosti oznámení, kontroly či souhlasu a bez dodatečné protihodnoty.

 

Udělujete společnosti Chiquita nevýhradní, neodvolatelnou, nepodmíněnou a bezplatnou licenci po celou dobu trvání chráněných práv na kopírování, publikování, distribuci, reprodukci, šíření či jiné použití textů jakýmkoli způsobem a v jakýchkoli médiích, včetně zveřejnění na zdi sociální sítě, za účelem sdílení novinek o akci s fanoušky.

 

Použití vámi poskytnutých obrázků či fotografií společností Chiquita nebude představovat ani nebude vykládáno jako porušení vašich práv duševního vlastnictví.

Budete mít povinnost nahradit jakékoli škody, které by společnost Chiquita utrpěla prostřednictvím použití nebo zveřejnění vámi poskytnutých fotografií, k nimž jste poskytli prohlášení a záruku.

 

9. SOUKROMÍ: Svou účastí v akci souhlasíte se všemi podmínkami Zásad ochrany osobních údajů pořadatele, které jsou k dispozici na adrese  http://www.chiquita.com/privacy.

 

Registrací na Facebooku za účelem účasti jste zároveň odsouhlasili shromažďování a zpracování svých osobních údajů společností Facebook v souladu s vaším osobním nastavením na Facebooku a podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook.  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že společnost Chiquita neodpovídá za žádné zpracování dat shromážděných společností Facebook.

Toto ujednání 9 platí pouze ve vztahu k osobním údajům shromažďovaným a zpracovávaným společností Chiquita.

 

Zpracování všech osobních údajů provádí společnost Chiquita Brands International Sarl, A-One business Centre – B4, La Piece, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Switzerland.

 

V souladu s příslušným právním řádem, s výjimkou údajů zpracovaných a uložených v databázích ovládaných společností Facebook, budou vaše osobní údaje zaregistrovány a uloženy výhradně v databázích ovládaných společností Chiquita a s výjimkou ustanovení v odstavci 8 bude Chiquita tyto údaje používat výhradně ve spojení s touto akcí. Souhlasíte s tím, že společnost Chiquita může v průběhu akce uložit a zpracovávat vaše osobní údaje. Chiquita se zaručuje, že žádné osobní údaje nepředá žádným třetím stranám.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich změnu a odstranění. Dále máte právo se zpracováním svých osobních údajů nesouhlasit, jste-li přesvědčeni, že k tomu existuje závažný a opodstatněný důvod. Upozorňujeme, že odstranění vašich osobních údajů z databáze automaticky povede k vašemu vyřazení z akce. Tato práva můžete využít výhradně zasláním e-mailu na adresu chiquita@arkadia.cz. S případnými dotazy ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se obracejte na adresu: chiquita@arkadia.cz.

 

10. ODPOVĚDNOST

10.1.      Chiquita neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody, které mohou vzniknout při organizaci nebo účasti v akci, bez ohledu na příčinu či následky takových škod, včetně škod způsobených:

a)            porušením práv duševního vlastnictví třetích stran účastníkem;

b)            obsahem umístěným účastníkem na webové stránky;

c)            účastí nezletilé osoby v akci bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce;

d)            problémy s připojením k internetu, jinými problémy s telekomunikační sítí, hardwarem, softwarem, poskytovatelem internetových služeb, způsobenými viry, jakýmikoli technickými problémy, hackingem, soudními příkazy nebo zákonnými požadavky;

e)            nepřijetím přihlašovacího formuláře společností Chiquita v případě zásahu vyšší moci, úmyslného zásahu třetí strany, problémů s připojením nebo výskytu jiných problémů, které jsou mimo kontrolu společnosti Chiquita;

f)             změnami těchto podmínek nebo zrušením akce.

10.2        Vyjma případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění neponese společnost Chiquita, její pracovníci ani žádná třetí strana, která zajišťuje organizaci či publicitu akce, odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu (včetně jakékoli újmy na zdraví, ztráty nebo přímé, nepřímé či následné škody), které by vznikly v důsledku organizace akce nebo účasti v akci, označením účastníků nebo přidělením výher.

10.3        Chiquita ze zásady odmítá odpovědnost v případě, že účastník z jakéhokoli důvodu nepřijme zásilku nebo včas společnost Chiquita neinformuje o změně dodací adresy. O včasnosti informování rozhoduje výhradně společnost Chiquita. Chiquita dále odmítá odpovědnost za dárky, které nedorazí z důvodu okolností mimo její kontrolu nebo za poškození dárků při přepravě.

10.4.      V případě jakkoli způsobené chyby, ať už výrobní či jiné, zřejmé, či nikoli, která bude mít jakýmkoli způsobem na akci dopad, si Chiquita vyhrazuje právo vést akci tak, jako by k chybě nedošlo. Pokud Chiquita dojde k závěru, že je to na místě a proveditelné, může se rozhodnout účastníky o chybě informovat a napravit ji.

10.5. Chiquita neodpovídá za žádné škody ani následky způsobené použitím dárků, které účastník vyhrál.

10.6. Chiquita neodpovídá za použití obrázků či fotografií zveřejněných na její zdi na Facebooku třetími stranami.

 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ. Všechny stížnosti nebo spory ohledně těchto podmínek je třeba zasílat pořadateli, kterým je společnost Chiquita, na následující kontaktní adresu:

Chiquita Brands International Sarl,

 A-One business Centre – B4,

La Piece, Route de l’Etraz,

1180 Rolle, Switzerland.

roleszczuk@chiquita.com

 

V případě sporů týkajících se výkladu těchto podmínek se účastníci a společnost Chiquita zavazují vzájemně se domluvit a dojít ke smírnému řešení sporu.

Všechna rozhodnutí společnosti Chiquita v záležitostech týkajících se akce jsou konečná a závazná. Odvolání není možné.

 

12. Chiquita si vyhrazuje právo tyto podmínky bez předchozího upozornění změnit.

 

Despicable Me 3 © Universal Studios. Všechna práva vyhrazena.

 

Universal Picture Marketing, divize společnosti Universal Film Exchanges L.L.C., NENÍ sponzorem této akce, ani s ní není nijak spojena.